แหล่งที่มาของเมล็ดกาแฟคุณภาพ

กาแฟที่มีกลิ่นหอมละมุนและรสชาติที่กลมกล่อม ย่อมมาจากเมล็ดกาแฟ คุณภาพ ดิโอโร่ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้กาแฟรสเลิศพร้อมเสริฟให้กับลูกค้าคนสำคัญของ ดิโอโร่

"กาแฟพันธุ์อาราบิก้า จะต้องปลูกในพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควร ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรในแต่ละดอย มักจะเก็บเกี่ยวกาแฟอย่างไม่ถูกวิธี ว่าจ้างแรงงานที่ขาดทักษะมารวบรวมเมล็ดกาแฟ คุณภาพและรสชาติที่ได้จึงไม่คงที่" คุณวีระเดชได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ในการเข้ามาจัดทำโครงการส่งเสริม การปลูกกาแฟในพื้นที่แห่งนี้ หลังจากที่ได้ร่วมมือกับทางสำนักงานปฏิรูปที่ดิน เพื่อการเกษตรกร (Agricultural Land Reform Office) จัดสรร พื้นที่ให้แก่ชาวเขา ประมาณ 300 ครอบครัว ครอบครัวละ 5 ไร่ รวมทั้งหมด 1,500 ไร่ ซึ่งทางบริษัทฯ รับหน้าที่ในการจัดหาต้นกล้า ส่งเสริม ให้ความรู้ และ คำแนะนำที่ถูกต้องแก่เกษตรกรชาวเขาในการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยว ให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับเมล็ดกาแฟของต่างประเทศ มีการร่วม มือกับโรงเรียน จัดตั้งโครงการนักเรียนปลูกกาแฟ โดยแบ่งกันดูแลคน ละ 3 ต้น รวมถึงการรับ ซื้อเมล็ดจากเกษตรกรในราคาประกันและจัด ทำตลาดส่งออกไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก จนปัจจุบันอำเภอ อมก๋อย กลายเป็นเมืองกาแฟ และเป็นที่รู้จักในนาม ของพื้นที่ปลูกกาแฟ คุณภาพดีของไทยไปแล้ว

"กว่าบริษัทจะเติบโตและแข็งแกร่งได้ดังเช่นทุกวันนี้ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ การรู้จัก กับกาแฟอย่างแท้จริงโดยนำความรู้ และเข้าใจมาประยุกต์ใช้ อย่างทั่วถึงใน การผลิตเมล็ดกาแฟ เรียกว่าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และตอกย้ำถึงแนวคิดในการเพาะปลูกกาแฟที่ย่อมมีปัจจัย หลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ตั้งแต่การปรับและเตรียมพื้นดินการให้น้ำ การดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเวลาออกดอกผล โดยเลือกเก็บเฉพาะผลที่มีลักษณะเป็นสีแดงสดเท่านั้น ก่อนจะนำ มาผ่านเครื่องลอกเปลือกและแยกสิ่งเจือปน แล้วค่อยถึงขั้นตอนการหมักบ่ม เพื่อให้กลิ่น และรสชาติซึมลึกสู่ภายในเมล็ด จากนั้นนำมาตาก กะเทาะเปลือก แล้วบรรจุใส่กระสอบ เก็บในที่อากาศถ่ายเทสะดวกเป็นขั้นตอนมาตรฐาน ก่อนจะมาเป็นกาแฟที่มีคุณภาพ เพราะว่าบางแหล่งหรือบางพื้นที่อาจจะไม่ใส่ใจ เช่น เก็บกาแฟปนกันมาทั้งผลสีเขียว แดงและที่สุกเกินไปจนเกือบเน่า เมื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการก็จะทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ ฉะนั้นต้องเริ่มใส่ ใจตั้งแต่ตรงนี้ เพื่อกาแฟที่มีคุณภาพและยั่งยืนนั่นเอง"


ไร่กาแฟ อมก๋อย VPP Coffee