ใบสมัครงาน - Candidate Application Formรายละเอียดที่ผู้สมัครต้องกรอก / Applicant Details
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร / Position Applied for  เงินเดือนที่ต้องการ / Expected Salary
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวของผู้สมัคร / Personal Details
ชื่อ-นามสกุล นาย นาง นางสาว   (ภาษาไทย)
Name Mr. Mrs. Miss   (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ปัจจุบัน / Address
โทรศัพท์ / Tel No.
สถานที่เกิด / Place of Birth โทรศัพท์มือถือ / Mobile E-mail
วัน เดือน ปี เกิด / Date of Birth อายุ / Age
สัญชาติ / Nationality เชื้อชาติ / Race ศาสนา / Religion
ส่วนสูง / High น้ำหนัก / Weight
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ / ID. Card / Passport No. ออกให้โดย เขต / Issued by
วันที่ออกบัตร / Issue Date บัตรหมดอายุ / Expired